Latest Programs

The impact of social activities on mental health

Iran Children - Niousha Vali - Fruit salad

Introducing the work from the language of its Creator - name of work: Paiman Pairavi Part 2

Guests:
Paiman Pairavi

Mostafa Sabeti Interview

Featured Programs

Open Discussion 2 May 2021

Music Composer : Hamed Soltani

Producer : Steve Moghadam

Saeed Jowkar

Music Composer : Hamed Soltani

Producer : Steve Moghadam

Guests:
Saeed Jowkar

Nasser Cheshmeh Azar Biography

Producer : Steve Moghadam

Siavash Shams Biography

Producer : Steve Moghadam

Featured Blogs

بخش ۱ ایران ،نسل جوان و پدیده ازدواج سپید
By Masrooreh Banihashemi 10 Jun, 2021

خانواده واژه مقدسی است که در فرهنگ ایران و ایرانی از احترام و حرمت ویژه ای برخوردار است و این کوچکترین نهاد اجتماعی اهمیت والایی دارد نگاه پیشینیان نیز نشان از ایزد بانوانی چون اناهیتا دارد که از ویژگیهاو صفاتی چون زیبایی و خرد به عنوان ایزدبانوی عشق و باروری نشان داشت و زندگی از او می جوشید وپیشرفت و آسایش و آرامش به خانه ها می برد .خانواده از انچنان جایگاه استواری برخوردار بودکه حتی بچه دار نشدن و عدم باروری بانوی خانه ،دلیلی بر به هم خوردن پیمان زناشویی نمی شد و نیاکانمان که باور زرتشتی داشتند در هنگام مواجه شدن با این گونه موارد،بچه ای را به فرزندی می پذیرفتند. ارج و ارزش خانواده تا حدی بود که پادشاهان ساسانی و دیگر شاهان به عنوان نماینده اهورامزدا از ازدواج و رواج آن در بین مردم پشتیبانی می کردند. در آن دوران ازدواج گونه گون بودو حتی بانوانی که ازدواج دوم داشتند از مزایایی برخوردار بودند و ازدواج را در حقیقت ،دروازه ورود به تشکیل خانواده و بقای نسل می دانستند آنچنان خانواده عز و عزت ، و شان و منزلت داشت که اگر فردی ناکام از دنیا می رفت پدر و مادر او هزینه های ازدواج دختر و پسری را می پرداختند ولی این زوج متعهد می شدند که یکی از فرزندانشان را به نام فرد فوت شده و درگذشته ،درمی آوردند

0